• Direct van de producent
  • Snelle levering wereldwijd
  • Lage prijsgarantie
  • Uitstekende service
  • Algemene voorwaarden

  • Direct van de producent
  • Snelle levering wereldwijd
  • Lage prijsgarantie
  • Uitstekende service

Artikel 1 Bepalingen

Blok ‘N’ Mesh : Blok ‘N’ Mesh Europa B.V., statutair gevestigd in Breda en met hoofdzetel in Breda (4816 KB), Druivenstraat 47, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 68282974 en/of Blok ‘N’ Mesh Europa Holding B.V., statutair gevestigd in Breda en met hoofdzetel in Breda (4816 KB), Druivenstraat 47, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68280947 en/of Batisec B.V., statutair gevestigd in Breda en met hoofdzetel in Breda (4816 KB), Druivenstraat 47, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68283202.

Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in het kader van een bedrijf of beroep, waarmee Blok ‘N’ Mesh een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten, evenals de vertegenwoordiger(s) (met inbegrip van winkelmedewerkers), gevolmachtigde(n), rechtsopvolger(s) en erfgenaam(en) van deze persoon of rechtspersoon.

 

Artikel 2 Algemeen

1. Alle aanbiedingen, offertes, geplaatste bestellingen, overeenkomsten en de uitvoering ervan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Alle afwijkingen en aanvullingen dienen schriftelijk door Blok ‘N’ Mesh te worden overeengekomen.

2. De aankoop- en/of andere voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk door Blok ‘N’ Mesh van de hand gewezen.

3. De koper erkent dat deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zijn op alle toekomstige overeenkomsten tussen Blok ‘N’ Mesh en de koper.

4. In het geval dat een van de bepalingen ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. Een ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling ligt en wordt in plaats daarvan toegepast.

 

Artikel 3 Aanbiedingen & bestellingen

1. Alle aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten of anderszins, met inbegrip van mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen door de vertegenwoordigers en/of werknemers van Blok ‘N’ Mesh zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen. Een aanbieding is slechts bindend indien deze schriftelijk wordt bevestigd en indien de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging niet binnen acht dagen wordt weerlegd.

2. Bestellingen kunnen per telefoon of per e-mail worden aangevraagd bij het verkoopkantoor van Blok ‘N’ Mesh. De aspirant-koper ontvangt vervolgens een offerte / bevestiging van de bestelling.

3. Blok ‘N’ Mesh behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Indien er eventueel monsters worden getoond of verstrekt, dan zijn deze uitsluitend om een indruk en een indicatie van het te leveren product te geven.

 

Artikel 4 Overeenkomst

1. Behoudens het hierna bepaalde, is een overeenkomst met Blok ‘N’ Mesh uitsluitend van kracht wanneer een bestelling schriftelijk geaccepteerd of bevestigd wordt, of wanneer Blok ‘N’ Mesh een leveringsopdracht geheel of gedeeltelijk uitvoert.

2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3. Voor werkzaamheden waarvoor, naar de aard of omvang, geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon ook beschouwd als een opdrachtbevestiging, die tevens wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Blok ‘N’ Mesh sluit elke overeenkomst onder de opschortende voorwaarde dat de koper bewijst voldoende kredietwaardig te zijn voor de financiële uitvoering van de overeenkomst.

5. Bij het sluiten van een overeenkomst of nadat er een overeenkomst is gesloten en voordat een levering wordt uitgevoerd of de levering wordt voortgezet, is Blok ‘N’ Mesh gerechtigd om een zekerheid van de koper te verlangen die zowel aan de vereisten inzake betaling als aan overige vereisten voldoet en de koper is verplicht om een dergelijke zekerheid te geven.

6. Indien dit noodzakelijk of gewenst wordt geacht door Blok ‘N’ Mesh voor een correcte uitvoering van een overeenkomst, dan is Blok ‘N’ Mesh gerechtigd om derden in te schakelen en worden deze aan de koper in rekening gebracht conform de ingediende offertes.

 

Artikel 5 Wijziging van bestellingen

1. Wijzigingen van een oorspronkelijke bestelling, van welke aard dan ook, die mondeling of schriftelijk door of namens de koper zijn aangebracht en op basis van de offerte leiden tot hogere kosten dan voorzien, zullen bijkomend aan de koper in rekening worden gebracht.

2. De koper dient Blok ‘N’ Mesh tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de uitvoering van de bestelling die hij eist na het plaatsen van de bestelling. Indien deze wijzigingen mondeling of per telefoon worden medegedeeld, dan komt het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen bij de koper te liggen.

3. Bestelde wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat Blok ‘N’ Mesh de voor de wijziging overeengekomen levertijd overschrijdt, in welk geval de levertijd wordt geacht dienovereenkomstig te worden aangepast.

 

Artikel 6 Prijzen

1. Alle prijzen en andere kosten zijn exclusief btw.

2. Blok ´N´ Mesh zal alle prijswijzigingen doorberekenen die meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de aflevering plaatsvinden.

3. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren worden gewijzigd, hetgeen redelijkerwijs onvoorzien was of zou zijn geweest, dan is Blok ´N´ Mesh gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Mits deze wijzigingen schriftelijk binnen acht dagen na kennisgeving van de prijsverhoging worden medegedeeld, dan zal de koper op zijn beurt het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden. De koper blijft gehouden aan de betaling van de goederen die zijn geleverd vóór beëindiging met het prijsniveau zoals dat bestond vóór de verhoging.

4. Prijsschommelingen als gevolg van redelijkerwijs niet voorziene verplichte overheidsmaatregelen, zoals btw-verhogingen, zullen altijd voor rekening van de koper zijn.

 

Artikel 7 Annulering

1. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd nadat Blok ‘N’ Mesh een opdrachtbevestiging heeft verwerkt. Als de koper de overeenkomst annuleert en/of weigert de goederen aan te nemen, dan is de koper verplicht om de reeds door hem gekochte goederen, al dan niet verwerkt tegen de kostprijs en met inbegrip van lonen en sociale lasten, over te nemen.

2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het voorgaande lid van het artikel, behoudt Blok ‘N’ Mesh zich het recht voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8 Levering

1. Alle leveringen door Blok ‘N’ Mesh zijn ‘ex works’ volgens de Incoterms - nieuwste versie. De wijze van transport wordt door Blok ‘N’ Mesh bepaald. De goederen worden altijd vervoerd op risico van de koper, ongeacht of het vervoer franco is en ongeacht of de goederen naar en van de vestigingsplaats van het bedrijf worden vervoerd. Op verzoek van de koper en Blok ‘N’ Mesh kan een verzekering worden afgesloten voor rekening van de koper. De bepalingen opgenomen in de voorwaarden van de transporteur doen geen afbreuk aan de geldigheid van de bepalingen van dit artikel.

2. Tenzij anders is overeengekomen, geldt het moment waarop de goederen het magazijn van Blok ‘N’ Mesh verlaten als het moment van levering.

3. Blok ‘N’ Mesh heeft aan haar leveringsverplichting voldaan wanneer zij de goederen aan de koper heeft aangeboden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden leveringstijden slechts bij benadering.

4. Blok ‘N’ Mesh is verplicht zich voor zover mogelijk te houden aan de levertijden, maar kan pas aansprakelijk worden gehouden voor het overschrijden van de levertijd nadat het een redelijke termijn heeft gekregen om te voldoen aan haar verplichtingen en kennisgeving of wanneer een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen werd.

5. Wanneer een deel van de bestelling gereed is, kan Blok ‘N’ Mesh besluiten dit deel te leveren of te wachten totdat de volledige bestelling gereed is. In het eerste geval dienen de facturen met betrekking tot de gedeeltelijke levering binnen de betalingstermijn te worden betaald zoals vermeld in de algemene voorwaarden, tenzij anders met de koper is overeengekomen.

6. Indien na het verstrijken van de levertijd de goederen niet door de koper zijn afgenomen, dan worden deze voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

7. In het geval dat Blok ‘N’ Mesh haar verplichtingen niet kan nakomen, dan zal zij de koper hiervan onverwijld in kennis stellen, onder opgave van de termijn waarbinnen zij verwacht deze levertijd te overschrijden.

 

Artikel 9 Ontvangst / retourneren van goederen

1. Indien de koper weigert de aangekochte goederen in ontvangst te nemen of deze naar Blok ‘N’ Mesh retourneert zonder schriftelijke toestemming van laatstgenoemde, dan is Blok ‘N’ Mesh gerechtigd de geweigerde of geretourneerde goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en ter beschikking van de koper te houden, hetgeen niet kan worden uitgelegd als zijnde dat Blok ‘N’ Mesh eventuele klachten als terecht erkent.

2. De specificatie van de door Blok ‘N’ Mesh opgegeven kosten is bindend voor de koper met betrekking tot de werkelijke kosten van retourzendingen of gerelateerde kosten en eventuele maatregelen die in verband met deze kosten door Blok ‘N’ Mesh worden genomen.

3. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de koper, behalve wanneer de goederen worden geretourneerd door een fout van Blok ‘N’ Mesh.

4. Goederen worden te allen tijde op risico van de koper geretourneerd.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Blok ‘N’ Mesh totdat alle uitstaande bedragen volledig zijn betaald.

2. In het geval dat de koper een opeisbaar en verschuldigd bedrag niet betaalt, zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst niet nakomt of deze niet correct uitvoert, betalingen opschort, surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie gaat, onder curatele wordt gesteld, overlijdt, of in het geval van liquidatie van de onderneming, is Blok ‘N’ Mesh gerechtigd de bestelling of het deel van de bestelling dat nog moet worden geleverd, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren en eventueel geleverde goederen als zijn eigendom terug te vorderen met aftrek van de reeds ontvangen betalingen, onverminderd het recht van Blok ‘N’ Mesh om schadevergoeding te vorderen. In dergelijke gevallen is elke vordering die Blok ‘N’ Mesh op de koper mocht hebben onmiddellijk opeisbaar. De kosten van het terughalen of terugvorderen van de goederen zullen voor rekening van de koper zijn.

3. De koper verplicht zich om Blok ‘N’ Mesh onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen wanneer een derde partij de door Blok ‘N’ Mesh geleverde goederen claimt of in beslag neemt, ook in het geval van onderbewindstelling, ondercuratelestelling, liquidatie of overlijden.

4. De koper mag de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering verkopen of gebruiken, maar mag deze niet verpanden, noch gebruiken als zekerheid voor een vordering van een derde partij.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Blok ´N´ Mesh is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die door de koper wordt geleden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Blok ´N´ Mesh.

2. Blok ´N´ Mesh is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving, schade door bedrijfsstagnatie of enig andere gevolgschade of schade geleden door de koper.

3. Blok ´N´ Mesh heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid voor enig verlies of schade is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook onder deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen betaling geschiedt, dan is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief btw, van de levering in verband waarmee het verlies of de schade is ontstaan.

4. Elke verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de specifieke uitvoering van een overeenkomst verhinderen en niet aan Blok ‘N’ Mesh kunnen worden toegerekend.

2. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot: oorlog en aanverwante risico’s, terrorisme, staking, bedrijfsbezetting, transportproblemen, oproer, brand, waterschade, gebrekkige machines, storing in de levering van energie, verkoopverboden en alle andere onderbrekingen van de activiteiten van Blok ‘N’ Mesh of haar leveranciers, alsmede contractbreuk door haar leveranciers.

3. In geval van overmacht is Blok ‘N’ Mesh gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat zij gehouden is de koper te vergoeden.

4. Indien de overmachtssituatie langer dan zes maanden heeft geduurd, of indien het duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan zes maanden zal duren, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In een dergelijk geval is Blok ‘N’ Mesh ook niet gehouden om de koper te vergoeden.

 

Artikel 13 Klachten

1. Klachten moeten schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de geleverde goederen bij Blok ‘N’ Mesh worden ingediend, of binnen 8 dagen na de dag waarop de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van eventuele gebreken. Klachten wegens feiten die zichtbaar zijn op het tijdstip van levering dienen door de koper op de leveringsbon te worden vermeld, bij gebreken waarvan de koper niet gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden en/of en/of aanspraak te maken op enige schade en/of de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden ingediend.

3. Voor de toepassing van deze bepalingen worden alle deelleveringen als afzonderlijke leveringen beschouwd.

4. De koper is niet gerechtigd om de goederen waarover hij binnen Blok ‘N’ Mesh klaagt te retourneren na voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. De koper verliest zijn recht om te klagen als hij Blok ‘N” Mesh niet in staat stelt om de vermeende niet-conforme goederen in hun oorspronkelijke staat te controleren.

6. Indien de klacht gegrond is, zal Blok ‘N’ Mesh naar eigen goeddunken een redelijke schadevergoeding betalen tot maximaal het bedrag dat voor de geleverde goederen werd gefactureerd, of het kan de geleverde goederen bij terugzending van de oorspronkelijk geleverde goederen gratis vervangen.

 

Artikel 14 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden door overschrijving van het factuurbedrag op een door Blok ‘N'’ Mesh aangegeven bank- of girorekening binnen 30 dagen na de factuurdatum.

2. In aanvulling op artikel 4 lid 3 en 4 is Blok ‘N’ Mesh gerechtigd om vooruitbetaling per creditcard te verlangen.

3. Alle door de koper gedane betalingen zijn primair bedoeld ter voldoening van eventuele rente en incasso- en/of administratiekosten die Blok ‘N’ Mesh heeft gemaakt en vervolgens voor betaling van oudere openstaande facturen. De betalingen verminderen in de eerste plaats de verschuldigde kosten en vervolgens de hoofdsom.

4. Indien de koper een deellevering niet betaalt, dan is Blok ‘N’ Mesh gerechtigd de uitvoering van de andere bestellingen op te schorten voor de periode gedurende welke de koper een opeisbare factuur of een deelfactuur niet betaalt, onverminderd het recht van Blok ‘N’ Mesh om de leveringen definitief te beëindigen na mededeling van ingebrekestelling en betaling van alle verschuldigde bedragen te vorderen.

5. In het geval dat de koper:

a) in staat van faillissement wordt verklaard, een nalatenschap toekent, surseance van betaling aanvraagt, of zijn bezittingen geheel of gedeeltelijk in beslag zijn genomen;

b) overlijdt of onder voogdij wordt geplaatst;

c) niet voldoet aan een verplichting die voortvloeit uit de wet of uit deze voorwaarden;

d) verzuimt een factuur of een gedeelte ervan binnen de gestelde termijn te betalen;

E) in staking gaat, of zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, met inbegrip van de inbreng van zijn bedrijf in een reeds bestaande partnerschap of een op te richten partnerschap overdraagt, of overgaat tot de wijziging van het doel van zijn bedrijf;

Door het plaatsvinden van slechts één van voornoemde gebeurtenissen, is de koper in gebreke. Alle bedragen die de koper aan Blok ‘N’ Mesh verschuldigd is, worden in dat geval onmiddellijk opeisbaar en Blok ‘N’ Mesh is gerechtigd de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst te zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of een overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Blok ‘N’ Mesh om vergoeding te vorderen voor geleden schade, gemaakte kosten en betaalde rente.

 

Artikel 15 Rente en onkosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, dan is de koper van rechtswege in verzuim en is hij aan Blok ‘N’ Mesh een rente verschuldigd van 2% over het verschuldigde bedrag voor elke maand of deel daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden.

2. Naast het verschuldigde bedrag is Blok ‘N’ Mesh gerechtigd om bij de koper alle kosten te vorderen die voortvloeien uit zijn wanbetaling, waaronder inbegrepen de incassokosten, zowel in als buiten rechte. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de koper verschuldigde bedrag, met inbegrip van de voornoemde rente en met een minimum van € 200.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

1. Op de algemene voorwaarden en alle bevestigingen van bestellingen, contracten, offertes, overeenkomsten en facturen van Blok ‘N’ Mesh is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien afgesloten met in het buitenland woonachtige of gevestigde kopers.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17 Geschillen

1. Elk geschil dan ook - met inbegrip van elk meningsverschil dat slechts door één partij als een geschil wordt beschouwd - dat tussen Blok ‘N’ Mesh en de koper zou ontstaan in verband met of als gevolg van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank ‘Zeeland - West - Brabant’ locatie Breda, voor zover wettelijk toegestaan.